Voorbeeldsituatie: 'Onderzoeken & Accepteren'

'Kenmerken' - versus - 'Het zijn'

Perfectionisme

Heeft een persoon 'kenmerken' van perfectionisme? Deze persoon is dus niet per se perfectionistisch! Maar de toegevoegde eigenschap heeft deze op een 'negatieve' manier bij de persoonlijk groei beïnvloed.

Waarbij de persoon waar het om gaat vanuit b.v. een 'overleving' zich perfectionistisch is beginnen te gedragen. Het heeft dus geen zin om bij deze persoon het perfectionisme aan te pakken, want hij is het niet! Maar wel te gaan onderzoeken waar in zijn leven of van waaruit het perfectionisme is ontstaan om op een diepgaand niveau het patroon te kunnen doorbreken. Hierbij gaat bij deze persoon vanuit zichzelf, het 'perfectionisme' niet meer tot uiting komen, en de 'overlevingsstand' kunnen uitzetten.

Dit onderzoek kan ook helpen bij de 'kenmerken' van bijvoorbeeld: ASS of A(D)HD of HSP of...

Perfectionistisch

Bij een persoon die de aangeboren eigenschap heeft een perfectionist te zijn, moet men naar een omgangsvorm zoeken die binnen de mogelijkheid van deze persoon ligt. Het is een karaktereigenschap, deze persoon gaat altijd voor een maximaal resultaat! Je mag dit zogenaamde 'patroon' niet diepgaand gaan doorbreken! Deze persoon tegen zijn natuur in zomaar veranderen, gaat er voor zorgen dat hij geen geweldige prestaties meer kan leveren! Maar men kan als 'groeiende mens' wel 'verbeteren', als men uitlegt hoe je 'handelt en denkt' en welke (negatieve) invloed dit op jezelf en op anderen hebben. Hiermee geef je iemand de de kans om te leren het perfectionisme op een positieve manier in te passen als een levensprincipe! Deze hulpvorm kan ook bij mensen die etiket- gediagnosticeerd 'zijn' als: ASS of A(D)HD of...

Voorbeeldsituatie: 'mensen beter te begrijpen'

'Is hoogintelligent' - versus - 'Hoogbegaafd zijn'.

(Is) Hoogintelligent

 • Deze personen beschikken over een hoog I.Q.
 • Ze zetten dit vooral in vanuit hun 'logisch denken' of 'analytisch vermogen'.
 • Werken meestal iets op een 'theoretische' manier uit
 • In de huidige 'prestatie' maatschappij en schoolsysteem, worden hun meestal onmiddellijk (h)erkend.
 • Door deze mensen een paar 'klassen' hoger te zetten of in een 'verticale' leiderschapsfunctie is het grootste gedeelte van hun problematiek en belemmering opgelost.
 • Namelijk deze mensen motiveer je het beste door hun te complimenteren en te onderzoeken op hun 'kunnen' = 'jij kunt goed'. Want een hoog intelligent persoon wilt 'het kunnen of beter doen' en is daarom prestatiegericht. Uiteraard werkt dit ook omgekeerd naar het demotiveren = jij kunt niet goed...
 • Het is heel belangrijk om een efficiënte schoolomgeving te creëren.
 • Ze groeien 'als mens' synchroon volgens hun leeftijd(sgenoten).
 • Ze leggen "eenvoudige" verbanden.
 • Een nieuwe taal aanleren of een denksport zoals schaken, dammen en poker, geeft hun brein een boost!
 • Ze zijn goed in leiderschap, maar het is belangrijk dat ze in hun job hun 'emoties/empathie' soms kunnen uitzetten omdat ze efficiënter werken als ze logisch en doordacht kunnen handelen zoals in belangrijke managementposities of als jurist of een journalist.
 • Als ze voor leiderschap gaan voelen ze zich het beste thuis in een 'verticale' hiërarchie.

Hoogbegaafd (zijn)

 • Deze personen beschikken ook over een hoog I.Q., maar zetten dit in vanuit hun 'intuïtie of buikgevoel'.
 • Werken meestal iets op een' praktische' manier uit.
 • In de huidige 'prestatie' maatschappij vallen hun gaven en talenten niet onmiddellijk op.
 • Door hun een paar 'klassen' hoger te zetten, is alleen een klein gedeelde van hun problematiek en belemmering opgelost, namelijk alleen het 'uitdagen' naar moeilijkere leerstof.
 • Hoogbegaafden moeten zoeken naar 'waar ze goed in zijn', niet naar wat ze 'kunnen', want ze 'kunnen' alles. Het zijn echte copycats en hun 'kopie' is beter dan het origineel! 🙃
 • Deze mensen motiveer je het beste door hun te complimenteren op wie ze 'zijn' en naar hun 'inzet' = 'jij bent'. Want een hoogbegaafd persoon wilt het 'juist doen vanuit het grotere geheel' en is daarom minder schools/prestatie gericht.
 • Het is heel belangrijk om deze mensen vanuit 'een beleving' te laten 'leren' en 'fouten' te laten maken!

= voor hun de BESTE LEERSCHOOL!

 • Ze groeien 'als mens' asynchroon volgens hun leeftijd(sgenoten) = wijzer en afhankelijk van de al aangereikte leerstof.
 • Ze zien verbanden die anderen (nog) niet zien.
 • Hun creatieve vaardigheden aanleren, zoals een instrument kunnen bespelen of leren schilderen, geeft hun brein een boost!
 • Ze zijn ook goed in 'leiderschap', maar het is belangrijk dat ze in hun job hun 'gevoel' mogen blijven inzetten. Ze kunnen daarom efficiënter werken als ze kunnen bemiddelen, bruggen bouwen en onderzoeken, zoals een teamleider, mediater, uitvinder of politie-inspecteur.
 • Als ze voor leiderschap gaan voelen ze zich het beste thuis in een 'horizontale' hiërarchie. 

EN WAT ALS?


We zogenaamde 'hoogintelligenten en hoogbegaafden' nu eens onder 'één gemeenschappelijke noemer' zouden plaatsten zoals:


"Buitengewone intelligente mensen"?


Door eerst te gaan onderzoeken 'hoe' deze mensen vanuit de eigen natuur hun (buitengewone) intelligentie inzetten vanuit de 5 fundamentele gekende gedragsstijlen zoals bij mensen met een een zogenaamd 'normaal' I.Q?

Analytisch - Verstandelijk - Intuïtief - Buikgevoelsmatig - Causaal

Dan pas te gaan uitzoeken hoe hoog het eigenlijke I.Q is?

Vanuit dit perspectief geeft het (mogelijk) een betere integrale benadering en dé verheldering waarop ze hun buitengewoon hoog I.Q efficiënt kunnen inzetten en hoe het hun effectiviteit kan bevorderen, omdat hun zich hierbij op een authentieke manier kunnen ontplooien!

Komen Wetenschappers en Experten dan hierbij tot eensgezindheid?

Voorbeeldsituatie: 'Authenticiteit'

'Beschrijven' - versus - 'Omschrijven'

Burn-out - Beschrijving

Samenvatting hoe artsen een burn-out zien:

Je start iedere ochtend met een hoeveelheid energie die gedurende de dag uitdooft. Waarbij je toch nog wilt verder werken, maar je lichaam dit echt niet meer toestaat! Dit geeft een energiestoornis aan. Maar desondanks dat je totaal bent 'opgebrand', kan je nog wel genieten van het leven.


NB. Momenteel bestaat er voor een burn-out in België en ook in andere omringende landen, nog geen officiële medische diagnose, maar wordt het wel erkend als een werk gerelateerd gezondheidsrisico.

Depressie - Beschrijving

Samenvatting hoe artsen een depressie zien:

Al vanaf de ochtend voel je zich moe. Waarbij je toch nog wilt verder werken, maar je geest dit echt niet meer toestaat! Dit geeft je meerdere gevoelens op één dag. Bijkomend kan je niet echt meer genieten van het leven en verliest hierbij je motivatie. Er bestaan verschillende vormen van depressies.


NB. In België en andere omringende landen wordt de diagnose van een depressie vooral gesteld aan de hand van het bestaan van kenmerkende symptomen.


EN WAT ALS WE GAAN 'OMSCHRIJVEN' VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF?


Hierbij een 'burn-out en (niet klinische!) depressie' nu eens onder 'één gemeenschappelijke noemer' zouden plaatsten zoals:


"Ondermijnen van de authenticiteit"?


Door in de plaats van zich te blijven richten op het beschrijven van 'het probleem' als een zogenaamd 'ziektebeeld', het ook eens te benaderen als een karaktereigenschap en of als een persoonlijkheidsprobleem. Hierdoor mogelijk een betere 'omschrijving' kan ontstaan die de basis legt voor een preventieplan? Komen we dan misschien tot minder burn-outs en niet klinische depressies?


 • We geven hierbij het 'Hoe' en Waarom'?

  Door te onderzoeken 'hoe' kinderen en (jong)volwassenen vanuit hun eigen natuur handelen, denken en voelen volgens de gekende gedragsstijlen. Dit geeft kansen om de aanwezige talenten en gaven te kunnen ontwikkelen en in een later stadium van het leven deze op de meest efficiënte manier in te kunnen zetten en hierbij de effectiviteit verhoogd. Wat automatisch gaat leiden tot minder burn-outs en niet klinische depressies, omdat men vanuit een bewustere keuze voor zichzelf een betere leef- en werkomgeving kan creëren waarbij zich minder faalangst, teleurstelling en frustratie gaan ontwikkelen.


 • Door aan mensen uit te leggen wat de invloed van hun manier van handelen, denken en doen is op hunzelf en op die van anderen, geef je mogelijkheden om de persoon waar het om gaat, ZELF op een creatieve manier, een voor zichzelf acceptabele omgangsvorm aan te leren!


 • In de plaats van op iedere moment van het leven iedereen te willen 'ontzorgen', kan je al vanop een jonge leeftijd mensen meer autonomie in het oplossen van hun belemmeringen en of problemen geven! Waardoor de wachtlijsten van artsen, specialisten en deskundigen minder lang gaan worden en zo opnieuw ruimte kunnen maken voor mensen die niet in staat zijn om zonder begeleiding een betere levenskwaliteit voor zichzelf te kunnen creëren.